Parents United

ศูนย์ข้อมูลผู้ปกครอง :

arrowOverview
arrowน่ารู้สู่ผู้ปกครอง
arrowParent Society
arrowTips & Tricks

น่ารู้สู่ผู้ปกครอง :

41
ฉบับที่ 44 : ธันวาคม 2552
"ผู้ปกครองกับการอบรมเลี้ยงดุเด้ก อายุ 2 - 6 ปี "
 

ให้ความรักโดยการเอาใจใส่ดูแลให้ความสบาย ปลอดภัย  ในเรื่องอาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม การพูดคุย  โอบกอด  ปลอบโยน  ให้ความสำคัญและความมีคุณค่า คือ การให้เด็กหยิบจับ
ช่วยตนเอง ความรู้สึกมีคุณค่า  มีอำนาจของเด็กจะเริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มที่จะชันคอ หัดคลาน ยืน
เดิน ในระยะ 2 ปีแรกแล้ว  และประมาณ 2 ขวบขึ้นไป  เด็กจะอยากทำทุกอย่างด้วยตนเอง  เช่น ตักข้าว  หยิบของ  เล่นของเล่น  ขว้างของ  ในวัยนี้การให้มีโอกาสเล่น  จับสิ่งของ  ช่วยตัวเอง  โดยผู้ใหญ่ช่วยฝึกทีละน้อย  จะสร้างความรู้สึกมั่นใจในตนเอง  รู้สึกมีอำนาจเหนือสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะช่วยให้เติบโตเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ  ผู้ใหญ่ทำทุกอย่างให้เด็ก  ไม่ให้เด็กทำอะไรด้วย
ตนเองจะบั่นทอนความรู้สึก ทางคุณค่าในตัวเองของเด็ก  ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรให้เด็กทำ
เกินกำลังความสามารถของวัย


การให้ความรู้สึกมีคุณค่า  มีอำนาจในวัยนี้  นอกจากจะให้เล่น  เพื่อ ฝึกกล้ามเนื้อและความ
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  ตลอดจนการให้เด็กช่วยตนเอง เช่น  การรับประทาน อาหาร
ใส่เสื้ออาจจะช่วยผู้ใหญ่เล็กๆ น้อยๆ เช่น หยิบ ของให้  แล้วก็ควรให้ความสำคัญแก่เด็ก
โดยการพูดคุย หยอกล้อเล่นด้วย เวลา เด็กพูดคุยผู้ใหญ่ควรฟังด้วยความสนใจ  การอ่าน
หนังสือภาพ ให้เด็กฟังในวัยนี้ จะช่วยให้เด็กสนใจ และมีความพร้อมในการอ่านมากขึ้น  และในขณะเดียวกัน เด็กจะรู้สึกถึงความสำคัญที่ตนมีต่อพ่อแม่ด้วย

 

หนังสือรู้จัก - เข้าใจวัยของลูก  


back back to index

               

Free Counter